top of page

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků INTV dle GDPR

 

INTV, spol. s r.o.  (dále jen společnost INTV) zpracovává osobní údaje fyzický osob při poskytování služeb a prodeji zařízení v souladu s direktivou EU 2016/679 („GDPR“ nebo též „nařízení“) platnou od 25. 5. 2018 a platnou legislativou ČR. Níže proto uvádíme Zásady a právní důvody zpracování Osobních údajů. K jakým účelům a jak dlouho společnost INTV tyto osobní údaje, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

1.      Osobní údaje

Osobním údajem je jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo, či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor jako např.:
·        akademický titul
·        jméno a příjmení
·        název obchodní firmy
·        rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
·        IČO, DIČ
·        adresa trvalého pobytu
·        adresa sídla nebo místa podnikání
·        fakturační adresa
·        čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny)
·        identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
·        identifikační údaje plátce vyúčtování
·        bankovní spojení
·        podpis
·        telefonní spojení
·        e-mailová adresa
Údaje o odebíraných službách, zakoupeném nebo pronajatém zařízení, využívání služeb, fakturaci a platbách
·        druh a specifikace poskytované služby nebo zboží
·        objem poskytnutých služeb a jejich cena
·        informace o platební morálce

Provozní údaje a lokalizační údaje
Jsou údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací. Společnost INTV je distributorem služeb, které fungují na satelitních sítích zahraničních provozovatelů a proto nemá možnost systematicky monitorovat jednotlivé relace připojení a zpracovává pouze podklady pro fakturaci služeb.

Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb
V případě potřeby, na základě podnětu od zákazníka, mohou být sledovány parametry satelitního signálu, spotřeba dat, historie konfiguračních změn služeb, historii řešení nestandardních stavů providerem služby, historii pořízení jednorázových doplňkových služeb, včetně historie komunikace zákazníka s distributorem služby týkající se jeho smluvního vztahu.

2.      Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Společnost INTV zpracovává OÚ na základě a pro plnění smlouvy a dále základě zákona a oprávněného zájmu společnosti.

K těmto důvodům není třeba vyžadovat souhlas zákazníka. Bez poskytnutí potřebných OÚ nelze uzavřít smlouvu a poskytovat služby. Odmítnutí poskytnutí údajů vylučuje uzavřít smlouvu.

Plnění zákonné povinnosti vyžaduje zpracování OÚ na základě:
·        zákona o elektronických komunikacích
·        zákona o účetnictví
·        zákona o dani z přidané hodnoty
·        zákona o archivnictví a spisové službě
Zpracování OÚ na základě oprávněného zájmu:
·        vymáhání pohledávek
·        zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti INTV

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže:

  • U zákazníků je společnost INTV oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností INTV po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy.

  • V případě jednání mezi společností INTV a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost INTV oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

  • Faktury vystavené společností INTV jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

  • Dle § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je společnost INTV povinna uchovávat provozní údaje služby do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací. Pro tento účel společnost INTV zpracovává v souladu s § 64 odst. 8 až 10 a § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích provozní údaje služby po dobu 3 až 6 měsíců od jejího poskytnutí, není-li třeba doba delší. Společnost INTV je dále oprávněna zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána.

Zpracovávání OÚ zákazníků služeb společnosti INTV pro marketingové a obchodní účely
Společnost INTV je oprávněna na základě uzavřené smlouvy využívat osobní údaje subjektu údajů k zasílání informací o novinkách a aktuálních službách předmětu smlouvy.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností INTV
Společnost INTV nezpracovává záznamy z cookies.

3.      Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost INTV při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti INTV, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti INTV a nesmí je využít jinak. Jde zejména o fakturaci za instalaci provedenou dodavatelským způsobem smluvním partnerem společnosti a vymáhání pohledávek. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Seznam zpracovatelů:
o   AGNEA, s.r.o.   – účetnictví

K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie nedochází.

Společnost INTV v rámci plnění svých zákonných povinností může předávat osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

4.      Způsob zpracování osobních údajů

Společnost INTV zpracovává osobní údaje ručně, subjekt údajů není předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něho mělo právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem mohlo významně dotýkat.

5.      Práva subjektů osobních údajů

Dle nařízení má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro společnost INTV identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva.

a) Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 nařízení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti INTV:
·        potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
·        informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
·        v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude společnost INTV oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů, kopii zpracovávaných osobních údajů na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti INTV. V případě požadavku na kopii zpracovávaných osobních údajů bude nutno doložit oprávněnost uvedené žádosti.

b) Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost INTV zpracovávat. Zákazník má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit v sídle společnosti, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

c) Právo na výmaz

Dle čl. 17 nařízení má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost INTV neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adresu sídla společnosti.

d) Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti INTV.

e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 nařízení má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti INTV v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně na adresu sídla společnosti.

f) Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 nařízení má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost INTV o předání těchto údajů jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit v sídle společnosti po doložení oprávněnosti požadavku.

g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti INTV. V případě, že společnost INTV neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost INTV zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti.

h) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Nicméně společnost INTV nezpracovává osobní údaje pro účely vyžadující souhlas subjektu osobních údajů.

i) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost INTV neprovádí automatizované rozhodování.

j) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

bottom of page